flexile-white-logo

Kraftfôrforsøk i grisehuset

I grisehuset på Mære gjennomfører vi forsøk med nytt FORMAT kraftfôr til diende purker på oppdrag fra Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Fôrutvikling. Disse forsøka pågår kontinuerlig.

I 2013 lanserte felleskjøpet ett helt nytt konsept fôr til purker, basert på uttestinger gjort på Mære Landbruksskole. I ettertid er det gjort flere justeringer på sortimentet på grunnlag av datafangst fra grisehuset på Mære. Lær mer om Fasefôring av purker med Format.

Fôrforbruk i dietiden

Det er i hovedsak FS (fødsel til smågris) avdelingene benyttes til kraftfôrforsøk på oppdrag fra Felleskjøpet Fôrutvikling. Forsøkene forgår i hovedsak igjennom diegivingsperioden men i enkelte forsøk følges tilveksten på smågrisen helt til utslakting eller at drektighetstiden inngår som en del av forsøket. Vi deler purkene i 2 grupper/ledd, en forsøksgruppe og en kontrollgruppe (forsøk ledd og kontroll ledd)

Vi registrerer fôrforbruk på purkene i dietiden via ett daltec tørrfôringsanlegg med posjonsutfôring i langtro. Fôringsanlegget har 3 opptaks stasjoner, 2 med standardfôr og en med forsøksfôr. Fôringsannlegget benyttes også i smågrisperioden så en fôrblanding er tilpassa smågris etter avvening.

I tillegg til å registrere fôrforbruk gjøres det en rekke registreringer rundt grising. Grisungene og purkene blir veid ved fødsel og avvenning for å registrere kulltilvekst og vektendring i dietiden. Disse registreringene sendes til forskerne i felleskjøpet fôrutvikling og brukes som datagrunnlag.

23. mars 2023

Se flere prosjekter

Beiting og karbonbinding

Beiting og karbonbinding

Studier fra andre land tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Dette gjelder særlig for naturbeiter. Beitemarkene må ...
På vei mot nullutslippsgården

På vei mot nullutslippsgården

NIBIO har på oppdrag av Mære landbruksskole utarbeidet en rapport om hvilke tiltak som kan være aktullle å gjennomføre for å redusere utslipp av ...
En glad gris

En glad gris

Vi får en mer fornøyd gris om vi tilfører rotemateriale som for eksempel høy, halm, torv eller pellets. Ellen Marie Rosvold er forsker ved Nord ...