flexile-white-logo

Longevity-prosjektet 

Dette er ett prosjekt som er styrt av Norsvin, selskapet som er ansvarlig for avl på gris i Norge. Norsvin er helt i front på avl i verdenssammenheng, det eksporteres mye Norske svinegener til utlandet. Målet med prosjektet er å finne egenskaper som har betydning for moregenskaper og holdbarhet på TN70 purka.

TN 70 er en krysning mellom norsk avlet Landsvin og en yorkshirelinje(z-line) som stammer fra Nederland, disse purkene har mor egenskaper som er helt i verdenstoppen når det gjelder gris. Ja kanskje er det rett å slett verdens beste purke, som stadig utvikles til å bli enda bedre. 

I tillegg til ingrisdata bidrar Mære med veiing av dyr, målinger av ryggspekk, temperaturmålinger med IR kamera, ammoniakkmålinger og innsending av vevsprøve for genetisk seleksjon. 

Måling av underhudsfett på ryggen til purkene ​gir grunnlag for å si noe om vektendringer skylles tap av muskler eller fett. 

Det blir tatt IR bilder av purkene for å registrere temperatur under grising og dietiden, man ser etter sammenheng mellom kroppstemperatur, produksjonsegenskaper og holdbarhet. 

7. februar 2023

Se flere prosjekter

Beiting og karbonbinding

Beiting og karbonbinding

Studier fra andre land tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Dette gjelder særlig for naturbeiter. Beitemarkene må ...
På vei mot nullutslippsgården

På vei mot nullutslippsgården

NIBIO har på oppdrag av Mære landbruksskole utarbeidet en rapport om hvilke tiltak som kan være aktullle å gjennomføre for å redusere utslipp av ...
En glad gris

En glad gris

Vi får en mer fornøyd gris om vi tilfører rotemateriale som for eksempel høy, halm, torv eller pellets. Ellen Marie Rosvold er forsker ved Nord ...