flexile-white-logo

Å ta ut metan fra fjøslufta

Vi har vært vertskap for Zero Emission Cowshed (ZEC), et forskningsprosjekt som SINTEF, Nord universitet og Fjøsmiljø AS eier. Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp fra fjøs ved å omdanne metan (CH4) til Karbondioksid (CO2) gjennom katalytisk forbrenning av metan produsert av storfe. Å utnytte forbrenningsvarmen til energiformål på gården er en del av omfanget til prosjektet. 

ZEC har en tverrfaglig tilnærming og inkluderer følgende aktiviteter:​

  • ​Måling og modellering av metankonsentrasjoner i fjøs med forskjellige ventilasjonsanlegg (Nord universitet)
  • Undersøke mulighetene for oppkonsentrasjon av metan inne fjøsene. Målet er å oppnå konsentrasjon som kan opprettholde katalytisk forbrenning. 
  • Utvikle den katalytiske forbrenningsenheten (SINTEF)
  • Demonstrere teknologien og prototypesystemet i laboratoriet og på stedet i norske fjøs (SINTEF og Nord universitet i samarbeid med samarbeidspartnere

Her kan du høre Raphael K. Tabase snakke om forsøkene på Mære

Storfe og metangass

For folk flest er metan kjent som hovedbestanddelen i naturgass, men metan dannes også i fordøyelsessystemet til drøvtyggere som kyr, okser og kalver. Storfe har fire mager. Slik utvikler storfe metangass i fordøyelsessystemet:

  • Mye av fôret brytes ned av mikroorganismer i den første magen – den store vomma.
  • Nedbrytingen – en gjæringsprosess (fermentering) – skjer i et oksygenfritt miljø (anaerobt).
  • Under prosessen oppstår et overskudd av hydrogen (H2) som må fjernes. Dette skjer ved at H2 omdannes til metan (CH4) av spesielle mikrober.
  • Metangassen fra vomma skilles ut ved raping.
  • Noe fermentering av fôr finner sted også i bakre tarmavsnitt og skilles ut som promp.
7. februar 2023

Se flere prosjekter

Beiting og karbonbinding

Beiting og karbonbinding

Studier fra andre land tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Dette gjelder særlig for naturbeiter. Beitemarkene må ...
På vei mot nullutslippsgården

På vei mot nullutslippsgården

NIBIO har på oppdrag av Mære landbruksskole utarbeidet en rapport om hvilke tiltak som kan være aktullle å gjennomføre for å redusere utslipp av ...
En glad gris

En glad gris

Vi får en mer fornøyd gris om vi tilfører rotemateriale som for eksempel høy, halm, torv eller pellets. Ellen Marie Rosvold er forsker ved Nord ...