flexile-white-logo

Karbonprosjektet i Trøndelag

Et av oppdragene til Landbrukets klima og energisenter er å bidra til økt kunnskap om lagring av karbon i jord. Vi har sammen med de andre landbruksskolene i Trøndelag etablert “Karbonprosjektet i Trøndelag”. 

Bakgrunn

Gjennom fotosyntesen danner plantene karbonholdige forbindelser ved bruk av karbondioksid som de tar opp fra atmosfæren. Noe av dette lagres i jorda, og det organiske materialet er «mat» for jordlivet, og bidrar også til å gi bedre jordstruktur. Økt karbonlagring i landbruksjord er ansett for å være et viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt. Jorda inneholder tre-fire ganger mer karbon enn det som bindes i plantemassen over jorda. Det er mulig å binde mer karbon i jorda. Dette vil bidra positivt i klimaregnskapet og på sikt gi et mer fruktbart jordsmonn.

Samarbeidspartnere

I Trøndelag er det satt i gang et tre-årig karbonprosjekt med deltakelse fra naturbruksskolene i fylket, Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. Prosjektet avslutte i 2023.

Målsettinger i prosjektet

  • Bidra til å øke karboninnholdet i jord
  • Formidle kunnskap, og demonstrasjon av ulike metoder for karbonfangst i jord
  • Videreutvikle kunnskapsnettverk, næring, rådgiving, forskning og undervisning

Naturbruksskolene i Trøndelag blir verksted for kunnskapsoverføring, samt arenaer for feltforsøk. NLR og andre FOU-miljø er viktige samarbeidspartnere i planlegging og gjennomføring av tiltak, og for spredning av resultat ut i landbruksnæringa. Skolene har laget aktivitetsplaner for hva som skal skje i prosjektet inneværende år. I aktivitetsplanen for Mære inngår bl.a.:

  • En “rotlab.» som bl.a. inneholder rotkasser som viser rotvekst hos ulike vekster, jordarter, jordstruktur, mikrolivet i jorda m.m.
  • Etablere demonstrasjonsfelt med ulike jordforbedrende vekster
  • Gjennomføre fagdager for elever og gårdbrukere med utgangspunkt i demonstrasjonsfeltene og rotlabben.
  • Vi har også laget en brosjyre om karbonlagring i jord

For å illustrere rotutvikling, har vi fått laget rot-kasser, der vi kan se røttene og jordsmonnet gjennom pleksiglass.

24. mars 2023

Se flere prosjekter

Jordkarbonets hemmeligheter

Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om ...
Jordforbedrende vekster

Jordforbedrende vekster

På Mære har vi over flere år gjort praktisk uttesting med innsåing av ulike fangvekster i korn med tanke på jordforbedring og fangst av ...